Att bo i bostadsrätt

Förmåner och skyldigheter som bostadsrättshavareAtt bo i bostadsrätt innebär många fördelar och är dessutom en bra ekonomisk investering. Men med medlemsskap i bostadsrättsföreningen tillkommer även en del skyldigheter och regler som ska följas.

Att köpa en bostadsrätt innebär att man köper rätten att bo i en av föreningens lägenheter mot ersättning för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser man har mot föreningen uppfylls. Det vill säga att bo i en bostadsrätt innebär allstå inte att man har köpt den fysiska lägenheten. Det är föreningen som äger fastigheterna och upplåter dess lägenheter till de medlemmar som har köpt en andel (bostadsrätt) i föreningen. Om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter gentemot föreningen kan bostadsrätten förverkas och därmed förlorarar medlemmen rätten till att bo i lägenheten.Hur kan jag som medlem påverka föreningen?

Du kan alltid kontakta styrelsen för att lämna dina synpunkter. En gång per år så håller föreningen årsstämma. Till denna stämma är alla föreningens medlemmar välkomna och det är det forum där medlemmarna kan påverka föreningen. På stämman avhandlas en del formella punkter så som resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen. Medlemmar kan innan stämman lämna in motioner som styrelsen då har skyldighet att besvara samt redovisa under stämman. Under stämman väljs även styrelsen för de kommande verksamhetsåret. Till styrelsen kan alla medlemmar kandidera. Vill du vara med och påverka föreningen så är du välkommen att kontakta valberedningen.


Vad får jag göra i min bostadsrätt?

Att bo i en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i en lägenhet som ägs av föreningen. Detta medför att du som medlem och boende och inte får göra vad du vill i den lägenhet som du bor i. På samma sätt som du som medlem har rättigheter har du även skyldigheter. Du är till exempel skyldig för inre underhåll av lägenheten så som målningar och ytskick. För en mer detaljerad beskrivning av dina rättigheter och skyldigheter se föreningens stadgar samt ordningsreglerna.

För-, om-, och tillbyggnader av lägenheter och uteplatser krävs styrelsens godkännande och ibland även en bygglovsansökan. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder i lägenheten som innefattar:

  1. ingrepp i bärande konstruktion.
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, ventilation, värme, gas eller vatten.
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Meddela styrelsen om du planerar att renovera din lägenhet. Vi kan hjälpa dig med praktikaliteter och du har även möjlighet att anlita föreningens förvaltare NABO för olika projekt.

Observera att samtliga kostnader innan bygglov/tillstånd ges, under ev byggnation till och med slutbesiktning skett alltid debiteras den enskilde medlemmen. Föreningen kommer inte att stå för några kostnader som uppkommer i samband med ombyggnation av en enskild medlems lägenhet.