Garage

Här får du en kort information om garagepolicy och kameraövervakning av garaget i Brf Adlern Mindre.


Garagepolicy

Här nedan följer föreningens policy för hur vi tillhandahåller parkeringsplatser. Har du frågor om garageplats eller vill ställa dig i kö för plats maila garage@adlernmindre.se

 1. Ny garageupplåtelse förutsätter att bilplatsinnehavaren är medlem i BRF Adlern Mindre. En garageplats per lägenhet. I händelse av att det finns lediga platser kan man få korttidshyra en plats tillfälligt med en månads uppsägning.
 2. Om en person i kön tackar nej går erbjudandet till nästa i kön.
 3. Om en person inte svarar inom utsedd tid, åker man ur kön och får anmäla intresse för garageplats på nytt.
 4. Obligatoriskt att inkomma med uppgifter om registreringsnummer på bil som ska stå på platsen, om bilen inte är registrerad på dig som hyr platsen så måste det godkännas av styrelsen eller den ekonomiska förvaltningen. Står annan registrerad bil på platsen räknas det som andrahandsuthyrning
 5. Parkeringstillstånd märkt med registreringsnummer erfordras för att kunna stå på bestämd garageplats.
 6. Andrahandsupplåtelse är inte tillåtet. Upptäcks sådan upplåtelse är platsen/bilplatsavtalet förverkat.
 7. Fordon ska alltid vara försett med registreringsskylt eller utifrån tydligt läsbar uppgift om ägare och registreringsnummer som kan kontrolleras via Vägverkets fordonsregister.
 8. Platsbyte kan ske om avtalsparterna är överens och nya bilplatsavtal tecknas.
 9. Hyrd parkeringsplats är endast avsedd för parkering. Verkstadsarbete, förvaring av brännbara ämnen, däck etc., får inte ske på parkeringsplatsen enligt gällande bilplatsavtal.
 10. MC får underhållsladda batterier utan särskild debitering. Elkostnad för laddning av bilar ingår ej i hyran. Önskar garageplatsinnehavaren elladdning krävs styrelsens godkännande. Merkostnaden ska belasta bilplatsinnehavaren.
 11. Bilplatsavtalet kan ej överlåtas till tredje part.
 12. Vid överträdelse av villkoren äger föreningen rätt att med omedelbar verkan säga upp bilplatsavtalet.
 13. Bilplatsavtalet upphör per automatik utan föregående uppsägning från endera part samma dag som medlemmen frånträder sin bostadsrätt.

Föreningen har 36 parkeringsplatser varav 8 platser är med elstolpe, 6 MC-platser och 1 mopedplats och förbereder cykelförvaring.Kameraövervakning

Garaget övervakas av tre kameror. Det sker ingen realtidsövervakning utan alla rörelser spelas in. Lagring av rörelser sker dels i vårt eget system och dels hos Securitas Direct.

Inträffar en incident kontakta styrelsen snarast. Styrelsen kan därefter antingen själva ta fram bilder alternativt beställa filmen hos Securitas Direct.